Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości.

Zarząd spółki Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019468, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Oborach 11A w gminie Konstancin Jeziorna. Więcej informacji w pliku do pobrania: Ogłoszenie o sprzedaży...

Realizacja listu intencyjnego dotyczącego spółek Recycling Park – dodatkowe informacje

W dn. 7 lipca b.r. Spółka poinformowała o zakończeniu współpracy dotyczącej listu intencyjnego zawartego z podmiotem z branży realizacji inwestycji dla energetyki przemysłowej i odnawialnych źródeł energii. W raporcie bieżącym nr 61/2017 podane zostały przyczyny zakończenia procedury rozmów. http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,360396 W szczególności decyzja ta wynikała ze zgłoszonych przez potencjalnego nabywcę oczekiwań odnośnie zmian harmonogramu oraz struktury transakcji, które opóźniałyby w rezultacie jej zamknięcie. Niezależnie od powyższego, Spółka zamierza w najbliższym czasie przeprowadzić szereg rozmów z podmiotami branżowymi, w perspektywie korzystnych zmian legislacyjnych dotyczących projektów z sektora odzysku energii. Zmiany te dotyczą m.in. zakazu składowania wysokoenergetycznej frakcji odpadów (tzw. pre-rdf), co powoduje konieczność ich termicznego przetwarzania w celu odzysku energii. W szczególności również, rozporządzenie ogłoszone w kwietniu 2017 r. dotyczące opłat marszałkowskich za składowanie odpadów, zakłada ich podniesienie dla tej frakcji z 70 zł/tonę w roku bieżącym do 270 zł/tonę w 2020 r. W połączeniu z opłatami pobieranym przez wysypiska tworzy to znacznie lepszą perspektywę dla projektów spalarni opartych o pre-rdf. Powstający w opisany sposób wysoki koszt alternatywny dla posiadacza odpadów spowoduje, że składowanie odpadów z frakcji wysokoenergetycznej stanie się nieopłacalne w porównaniu z ich spalaniem. Zmiany te powodują, że zdecydowanie rośnie prawdopodobieństwo podejmowania przez podmioty posiadające strumień odpadów frakcji pre-rdf (firmy zbierające i wstępnie sortujące odpady komunalne) działań zmierzających do ich zagospodarowania, w tym poprzez długoterminowe umowy na odbiór odpadów lub inwestycje w projekty odzysku energii. W ramach innych istotnych działań dotyczących projektu Recycling Park wymienić należy ponowny wpis instalacji projektowanej w Kamionce do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Planu Inwestycyjnego, co otwiera m.in. drogę do uzyskiwania preferencyjnego finansowania z funduszy unijnych. W ramach wspomnianego wpisu, rozszerzony został także zakres...

Soho Factory nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie PZFD na Najlepsze Projekty Mieszkaniowe

Znane są już wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Projekty Mieszkaniowe: podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Soho Factory zostało wyróżnione przez Polski Związek Firm Deweloperskich aż w trzech kategoriach – najwięcej ze wszystkich inwestycji rywalizujących w konkursie! 80 uznanych przez fachowców projektów w 6 kategoriach stanowiło dla Soho Factory konkurencję godną i niełatwą. Z tym większą radością przyjęliśmy dowody uznania z rąk jury, w którego skład weszli wybitni polscy architekci oraz dziennikarze branżowi. Jury przyznało Soho Factory nagrody w następujących kategoriach: 1. I miejsce w kategorii „Budynek wielorodzinny” dla inwestycji mieszkaniowej Kamion Cross, Soho Factory; 2. III miejsce w kategorii „Projekt najlepszej rewitalizacji” dla budynku Rebel One, Soho Factory; 3. Nagroda Dziennikarzy dla budynku Rebel One, Soho Factory. Za ten dowód uznania serdecznie dziękujemy jury konkursu!...

Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Black Lion Fund S.A.

Zgłoszone kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku ze zwołanym na dzień 31 marca 2015 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Black Lion Fund S.A. którego porządek obrad obejmuje między innymi wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji, Zarząd w nawiązaniu do regulacji Rozdziału II ust. 1 pkt 5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, podaje poniżej dotychczas zgłoszone kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki: Bogusław Leśnodorski Monika Hałupczak Maciej Zientara Mariusz Kaczmarek Katarzyna Szwarc Wojciech Napiórkowski Petre Manzelov. Spośród zgłoszonych kandydatur, Pani Katarzyna Szwarc, Pan Petre Manzelov oraz Pan Mariusz Kaczmarek potwierdzili spełnienie kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych, określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Kryteria niezależności, zmodyfikowane projektowanym zapisem Statutu Spółki, spełnia również Pan Wojciech Napiórkowski, przy czym jest on zarządzającym funduszu inwestycyjnego Aktivist FIZ, posiadającego ponad 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (z chwilą rejestracji zmiany statutu będzie spełniał kryteria statutowe dla kandydatów niezależnych). Poniżej przedstawiamy skrócone życiorysy trzech nowych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki: Katarzyna Szwarc rozpoczęła karierę zawodowa w 2003 roku jako asystent prawny biura zarządu Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2006–2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007–2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 roku jest dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A.W spółce Mennica Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od stycznia 2004 do czerwca 2009 roku była, kolejno, członkiem rady nadzorczej, specjalistą ds. prawnych i prokurentem, prezesem zarządu oraz specjalistą ds. prawnych. Od stycznia 2008 do października 2011 roku pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej spółki Mennica Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Warszawie. Od czerwca 2006 do czerwca 2012 roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej oraz przewodniczącej rady nadzorczej w spółce Energopol Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. Od czerwca 2007 roku pełni...

100 płatnych staży u najlepszych pracodawców

W tej edycji Programu Kariera ofertę stażową, przygotowały 34. firmy członków Polskiej Rady Biznesu, m.in.: Amica, Bakalland, Black Lion, Com40 Limited,  Curtis Develoment, DDB&tribal, Ergo Hestia, Greenberg Traurig, Group One, LSW, Kulczyk Investments, Legia Warszawa, mBank, Pelion Healthcare Group, Polpharma, PZU, Weil Gotshal & Manges. Programy staży są opracowane tak, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności w interesującej go dziedzinie, mógł skonfrontować wiedzę zdobytą na studiach z praktycznymi zadaniami w pracy lub zweryfikować, czy kierunek w którym się rozwija to właściwa droga. Każdy staż ma swojego opiekuna – mentora, na którego wsparcie i wiedzę stażysta zawsze może liczyć. W ramach każdego stażu uczestnika czeka również kilka godzin przepracowanych wspólnie z szefem firmy, co jest niezwykłym przeżyciem i szansą na rozwój. Praktyki w ramach Programu Kariera można porównać do mini-studiów MBA, ale zamiast za nie płacić, otrzymuje się wynagrodzenie. Po zakończeniu praktyk ich uczestnik zyskuje praktyczne umiejętności, doświadczenie i bezcenne kontakty – z innymi Laureatami Programu oraz szefami największych firm zrzeszonych w Polskiej Radzie Biznesu. Szczególnie ta ostatnia korzyść jest wyjątkowa i wskazywana jako najważniejsza przez wielu Laureatów. Osobiste spotkanie z prezesami i właścicielami największych firm nie zdarza się często, a na pewno nie na początku kariery zawodowej. „Program Kariera był dla mnie katapultą do jednej z najlepszych firm prawniczych w Europie, gdzie pracuję przy transakcjach giełdowych i nieruchomościowych, koncentrując swoją praktykę na aspektach podatkowych. Dzięki Programowi mam okazję pracować z najzdolniejszymi prawnikami w kraju przy intelektualnie wymagających inwestycjach i czerpać z tego mnóstwo satysfakcji.” – powiedział Filip Janeczko, Laureat Programu Kariera. „Zawsze marzyłam o byciu maklerem, ale nie miałam motywacji do nauki do bardzo trudnego egzaminu. Dzięki Programowi Kariera moje marzenie się...