O spółce

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. Została założona w dniu 15 grudnia 1994 roku przez Ministra Przekształceń Własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP).

Obecnie długoterminowa strategia Funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

Aktualnie prowadzona jest inwestycja na terenie Soho Factory w Warszawie, w ramach której powstaje osiedle mieszkaniowe o docelowej powierzchni ok. 120 tys. m² PU. Równolegle został uruchomiony projekt deweloperski w Krakowie (Cracovia Property) o docelowej powierzchni ok. 55 tys. PU.

Zgodnie z realizowaną strategią, wolne środki Funduszu mogą zostać przeznaczone na nowe projekty deweloperskie albo alternatywnie dystrybucję wolnych środków do akcjonariuszy.

 


 

NIP: 526-10-29-318
REGON: 010964606
KRS: 0000019468

Liczba akcji Funduszu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.133.365,00 zł (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) i dzieli się na 111.333.650 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 2.134.307 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 31.323.050 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 30.651.748 (słownie: trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 6.047.121 (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

5) 41.177.424 akcji zwykłych na okaziciela serii E.