Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. Została założona w dniu 15 grudnia 1994 roku przez Ministra Przekształceń Własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP).

Obecnie długoterminowa strategia Funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

Aktualnie prowadzona jest inwestycja na terenie Soho Factory w Warszawie, w ramach której powstaje osiedle mieszkaniowe o docelowej powierzchni ok. 120 tys. m² PU. Równolegle został uruchomiony projekt deweloperski w Krakowie (Cracovia Property) o docelowej powierzchni ok. 55 tys. PU.

Zgodnie z realizowaną strategią, wolne środki Funduszu mogą zostać przeznaczone na nowe projekty deweloperskie albo alternatywnie dystrybucję wolnych środków do akcjonariuszy.

 


 

NIP: 526-10-29-318
REGON: 010964606
KRS: 0000019468

Liczba akcji Funduszu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.130.263,80 zł (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 91.302.638 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

  1. 2.134.307 (dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  2. 11.292.038 (jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B
  3. 30.651.748 (trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C
  4. 6.047.121 (sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D
  5. 41.177.424 (czterdzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E