Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. Została założona w dniu 15 grudnia 1994 roku przez Ministra Przekształceń Własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP).

Obecnie długoterminowa strategia Funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

Zgodnie z realizowaną strategią, wolne środki Funduszu mogą zostać przeznaczone na nowe projekty deweloperskie albo alternatywnie dystrybucję wolnych środków do akcjonariuszy.


NIP: 526-10-29-318
REGON: 010964606
KRS: 0000019468

Liczba akcji Funduszu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.153.989,70 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 70/100) i dzieli się na 21.539.897 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 2.134.307 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 02.134.307;
2) 11.292.038 (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 11.292.038;
3) 521.878 (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru 521.878
4) 6.047.121 (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 00.000.001 do numeru 06.047.121;
5) 1.544.553 (słownie: milion pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 1.544.553.