Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. Została założona w dniu 15 grudnia 1994 roku przez Ministra Przekształceń Własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP).

Obecnie długoterminowa strategia Funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

Aktualnie prowadzona jest inwestycja na terenie Soho Factory w Warszawie, w ramach której powstaje osiedle mieszkaniowe o docelowej powierzchni ok. 120 tys. m² PU. Równolegle został uruchomiony projekt deweloperski w Krakowie (Cracovia Property) o docelowej powierzchni ok. 55 tys. PU.

Zgodnie z realizowaną strategią, wolne środki Funduszu mogą zostać przeznaczone na nowe projekty deweloperskie albo alternatywnie dystrybucję wolnych środków do akcjonariuszy.


NIP: 526-10-29-318
REGON: 010964606
KRS: 0000019468

Liczba akcji Funduszu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.364.631,90 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych i 90/100) i dzieli się na 33.646.319 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:–

  • 2.134.307 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 02.134.307
  • 11.292.038 (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 11.292.038
  • 521.878 (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru 521.878
  • 6.047.121 (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 00.000.001 do numeru 06.047.121
  • 13.650.975 (słownie: trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 13.650.975.