Realizacja listu intencyjnego dotyczącego spółek Recycling Park – dodatkowe informacje

W dn. 7 lipca b.r. Spółka poinformowała o zakończeniu współpracy dotyczącej listu intencyjnego zawartego z podmiotem z branży realizacji inwestycji dla energetyki przemysłowej i odnawialnych źródeł energii. W raporcie bieżącym nr 61/2017 podane zostały przyczyny zakończenia procedury rozmów.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,360396

W szczególności decyzja ta wynikała ze zgłoszonych przez potencjalnego nabywcę oczekiwań odnośnie zmian harmonogramu oraz struktury transakcji, które opóźniałyby w rezultacie jej zamknięcie.

Niezależnie od powyższego, Spółka zamierza w najbliższym czasie przeprowadzić szereg rozmów z podmiotami branżowymi, w perspektywie korzystnych zmian legislacyjnych dotyczących projektów z sektora odzysku energii.

Zmiany te dotyczą m.in. zakazu składowania wysokoenergetycznej frakcji odpadów (tzw. pre-rdf), co powoduje konieczność ich termicznego przetwarzania w celu odzysku energii. W szczególności również, rozporządzenie ogłoszone w kwietniu 2017 r. dotyczące opłat marszałkowskich za składowanie odpadów, zakłada ich podniesienie dla tej frakcji z 70 zł/tonę w roku bieżącym do 270 zł/tonę w 2020 r. W połączeniu z opłatami pobieranym przez wysypiska tworzy to znacznie lepszą perspektywę dla projektów spalarni opartych o pre-rdf. Powstający w opisany sposób wysoki koszt alternatywny dla posiadacza odpadów spowoduje, że składowanie odpadów z frakcji wysokoenergetycznej stanie się nieopłacalne w porównaniu z ich spalaniem.

Zmiany te powodują, że zdecydowanie rośnie prawdopodobieństwo podejmowania przez podmioty posiadające strumień odpadów frakcji pre-rdf (firmy zbierające i wstępnie sortujące odpady komunalne) działań zmierzających do ich zagospodarowania, w tym poprzez długoterminowe umowy na odbiór odpadów lub inwestycje w projekty odzysku energii.

W ramach innych istotnych działań dotyczących projektu Recycling Park wymienić należy ponowny wpis instalacji projektowanej w Kamionce do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Planu Inwestycyjnego, co otwiera m.in. drogę do uzyskiwania preferencyjnego finansowania z funduszy unijnych. W ramach wspomnianego wpisu, rozszerzony został także zakres frakcji odpadów do spalania, co umożliwia lepsze wykorzystanie opisanych powyżej korzystnych zmian prawnych.

O efektach prowadzonych rozmów z innymi podmiotami branżowymi Spółka informować będzie w trybie przewidzianym przepisami i dobrymi praktykami rynkowymi.