Recycling Park

Spółka Recycling Park została powołana w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu odzysku energii w drodze termicznego przekształcaniu odpadów komunalnych i jednoczesnym prowadzeniu działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej („Zakład Odzysku Energii”).

Recycling Park posiada nieruchomości o pow. 48,8 ha położone w miejscowości Kamionka (gmina Chodzież, województwo wielkopolskie,), na których planowana jest budowa Zakładu Odzysku Energii, a w dalszej kolejności realizacja szeregu innych przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami, co zostało przewidziane w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego.

Spółka Recycling Park posiada wpis w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami zapewniający status RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Ponadto projekt posiada decyzje środowiskową oraz prawomocne pozwolenie na budowę instalacji do termicznego przetwarzania odpadów o wydajności 100 tys. ton / rok.

Udziałowcem Recycling Park jest Progress FIZAN, którego 100% certyfikatów inwestycyjnych należy do Funduszu. Obecna strategia zakłada komercjalizację projektu we współpracy z partnerami branżowymi.

 

recycling