Przetarg

Warszawa, 21.06.2016 r.

PRZETARG

Soho Factory Sp. z o.o.

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem skomercjalizowanych budynków usługowo-biurowych – położonych w Warszawie przy  ul. Mińskiej 25.

Nieruchomość o unikatowym charakterze postindustrialnym, zlokalizowana w samym centrum Soho Factory, stanowiącym spójny projekt urbanistyczny na warszawskim Kamionku. Jest to projekt łączący ze sobą rewitalizowane budynki usługowe, obiekty mieszkalne oraz tereny zielone. Wyjątkowy charakter miejsca przyciąga wielu najemców takich jak prestiżowe restauracje, agencje marketingowe, galerie, biura architektoniczne i designerskie.

WARUNKI PRZETARGU

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego dz. nr 18/13 obręb 3-02-02 w Warszawie, Praga Południe, ul. Mińska 25, o pow. 0,3795 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WA6M/00491632/6. Z prawem użytkowania wieczystego związane jest prawo własności dwóch budynków o przeznaczaniu usługowo-biurowym o powierzchni całkowitej 2.893 m2 w 100 % skomercjalizowanych (m.in. restauracja Warszawa Wschodnia by Mateusz Gessler, agencja marketingowa, kancelaria prawna, sklep Rage Age, sklep z wyposażeniem wnętrz).
 2. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego. Oferty należy składać z dopiskiem „Przetarg na zakup działki nr 18/13 w Warszawie”, w terminie do 21 lipca 2016 r. do godz. 17.00 w siedzibie Spółki Soho Factory, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, bud. 1923.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 250.000 zł na rachunek Soho Factory sp. z o.o. o nr: 37 1560 0013 2367 2662 5955 0001, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.  – najpóźniej w terminie do 21 lipca 2016 r. Za dzień wpłaty wadium należy uznać dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na wskazany rachunek.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych),
 • oznaczenie firmy, adres siedziby, odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS),
 • datę sporządzenia oferty,
 • zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych
  z nabyciem nieruchomości,
 • określenie oferowanej przez oferenta ceny zakupu nieruchomości (w wartości netto/brutto),
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym sprzedawanej nieruchomości i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • dowód wpłacenia wadium,
 • podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta (w takim przypadku do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie takiej osoby).
 1. Organizator przetargu dokona wyboru oferty w terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r. lub w tym terminie podejmie decyzję o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
 2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 3. Organizator przetargu zawiadomi na piśmie oferentów o wyniku przetargu lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru – w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty lub dnia zamknięcia przetargu.
 4. Oferent, którego oferta została przyjęta, zobowiązany jest do:
 • podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora przetargu, nie później niż w terminie 14 dni od zamknięcia przetargu,
 • poniesienia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych,
 • zapłaty ceny sprzedaży wskazanej w ofercie (pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium) najpóźniej w terminie 2 dni roboczych przed wskazaną datą zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia dokonania przez organizatora przetargu wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, ale nie później niż do dnia 8 sierpnia. Wadium zostanie zwrócone bez jakichkolwiek odsetek. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 2. Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się przez oferenta, którego ofertę wybrano, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.
 3. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
 4. Uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu możliwe jest w siedzibie organizatora przetargu w Warszawie, ul. Mińska 25, bud. 1923, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 323 19 00). Organizator przetargu ma prawo uzależnić przekazanie dodatkowych informacji od wiarygodności oferenta oraz podpisania przez zainteresowanego zobowiązania do zachowania w poufności przekazywanych informacji.

 

Zarząd

Soho Factory sp. z o.o.